Oferta Kancelarii

Oferta Kancelarii obejmuje usługi związane ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorców, zarówno instytucjonalnych, jak i indywidualnych oraz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. Dziedziny prawa, które obejmują oferowane usługi dotyczą, w szczególności:

1. prawa i postępowania cywilnego

2. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

3. prawa rodzinnego i opiekuńczego

4. prawa gospodarczego i handlowego

5. prawa upadłościowego i naprawczego

6. prawa i postępowania administracyjnego

7. prawa podatkowego

8. prawa i postępowania w sprawach o wykroczenia

9. prawa karnego, z wyjątkiem obrony w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe (z uwagi na zastrzeżoną do dnia 30 czerwca 2015 r. wyłączność przedstawicieli samorządu adwokackiego w tym zakresie). 

Pomoc prawna świadczona przez Kancelarię obejmuje, w szczególności:

• stałą i doraźną obsługę prawną klientów instytucjonalnych i indywidualnych,

• sporządzanie wszelkiego rodzaju podań, wniosków a także pism procesowych na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych i innych prowadzonych przez klienta bądź z jego udziałem,

• reprezentowane klientów w postępowaniach przed sądami, organami administracji publicznej oraz innymi organami i organizacjami,

• reprezentowanie klienta lub współudział wraz z klientem w negocjacjach,

• udzielanie konsultacji i porad prawnych zarówno w formie pisemnej (w tym sporządzanie opinii prawnych), jak i ustnej – w zależności od potrzeb klienta,

• opracowywanie projektów umów, porozumień oraz innych aktów o charakterze ustrojowo - organizacyjnym, takich jak: umowy i statuty (spółek, fundacji, stowarzyszeń), uchwał, regulaminów i zarządzeń jednostek organizacyjnych, oraz inne formy obsługi prawnej, w zależności od aktualnych potrzeb klienta.